Selaus laitoksen mukaan kokoelmassa Erillisteokset ja sarjat Kasvatustieteiden laitos

  • Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan palvelutoiminta yrittäjämäisen ja yhteistoiminnallisen toimintatavan rajapinnassa 

   Asteljoki, Sari
   Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia : 32 (Turku: Turun ammattikorkeakoulu, 13.11.2010)
   Tutkimuksessa kehitettiin induktiivisesti empiiriseen aineistoon perustuva substantiivinen teoria ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan palvelutoiminnan ohjatussa harjoittelussa tapahtuvasta toiminnasta ja tuotettiin ...
  • Koulutus hallinnassa 

   Jauhiainen, Arto; Kivirauma, Joel; Kinnari, Heikki; Kasvatustieteiden tiedekunta; Kasvatustieteiden laitos
   Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja : A: 216 (Turun yliopisto, 14.06.2021)
   Koko Suomen satavuotisen itsenäisyyden ajan kyseenalaistamattomana lähtökohtana on pidetty sivistyksen itseisarvoista merkitystä kansakunnan rakentumisessa ja voimaantumisessa. Pienen, syrjäisen ja outoa kieltä puhuvan ...
  • Maailmalle yhtenä, takaisin toisena? Suomalaisten ekspatriaattiperheiden lapset kulttuurisissa siirtymissä 

   Warinowski, Anu
   Siirtolaisuusinstituutin tutkimuksia : 42 (Siirtolaisuusinstituutti, 14.12.2012)
   Tutkimuksessa tarkastellaan vanhemman globaalin työn vuoksi tapahtuvaa perheen ulkomaille muuttoa ja paluumuuttoa lapsen kulttuurisina siirtyminä. Tutkittavista lapsista käytetään käsitettä ekspatriaattiperheen lapset. ...
  • Osaaminen, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuu työorganisaatioissa 

   Laine, Pertti
   Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja C : 21 (Turun yliopisto, 2017)
   Tämä raportti on tarkoitettu materiaaliksi kaikille, jotka haluavat muodostaa kokonaiskuvan aikamme keskeisistä henkilöstökysymyksistä, joiksi on otsikon mukaisesti valittu osaaminen, työhyvinvointi ja sosiaalinen vastuu ...
  • Rajankäyntejä : Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Juhlakirja Joel Kivirauman täyttäessä 60 vuotta 

   Silvennoinen, Heikki; Pihlaja, Päivi; Kasvatustieteiden tiedekunta; Kasvatustieteiden laitos
   Kasvatustieteiden tiedekunta, Julkaisusarja A: : 214 (Turun yliopisto, 24.02.2021)
   Koulutusjärjestelmän tehtävä valikoida ja lajitella kustakin sukupolvesta yksilöt työn ja vallan hierarkioihin merkitsee sitä, että ihailtujen menestyjien lisäksi järjestelmä tulee tuottaneeksi myös joukon ”epäonnistujia” ...
  • Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita 

   Tähtinen, Juhani; Laakkonen, Eero; Broberg, Mari
   Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja C. Oppimateriaalit : 22 (Turun yliopisto, 28.05.2020)
   Teos on toinen täydennetty ja uudistettu painos vuonna 2011 ilmestyneestä teoksesta. Aiempaan teokseen verrattuna tähän painokseen on lisätty erityisesti määrällisen tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen ja tulosten ...
  • Uusperheen voimavarat ja lasten hyvinvointi 

   Broberg, Mari
   Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D : 52/2010 (Helsinki: Väestöliitto, 10.09.2010)
   <b>The resources of the step family and the children’s well-being</b> The present study investigates children's well-being in stepfamilies and fac¬tors, both external and internal, that are related to the children's ...