Aineistot 408-427 / 1038

   Asiasana
   kaanon, kirjallisuuskäsitys, kirjallisuuspedagogiikka, oppikirjatutkimus [1]
   kakkoskielinen vuorovaikutus, lääkärin vastaanotto, keskustelunanalyysi, kommunikaatiostrategiat [1]
   Kaksikielisyys (bilingualism), tunnetaidot (emotional competence), sosiaaliset taidot (social skills), toverisuhteet (peer relationships) [1]
   Kansainvälinen lapsioikeus, lapsikaappaus, asuinpaikka, kieltäytymisperuste, lapsen kuuleminen, lapsen etu, Haagin lapsikaappaussopimus, Bryssel IIa-asetus [1]
   Kansainvälinen vero-oikeus, Tuloverotus, Kiinteä toimipaikka, BEPS, Digiveropaketti, Ylikansallinen liiketoiminta, Digitalisaatio, Globalisaatio [1]
   kansainvälinen verotus, veronkierto, pääasiallisen tarkoituksen testi, unionin oikeuden väärinkäyttö, veronkiertodirektiivi [1]
   kansakoulu [1]
   kansakoulunopettajat [1]
   kansallinen identiteetti, Suomi-kuva, suomalaisuus, Helsinki, olympialaiset, nationalismi, 1950-luku, kulttuurihistoria, mentaliteettihistoria, psykohistoria [1]
   kansallismaisema, kansallisromantiikka, kansallissymbolit, kansallisuusaate, maisemamaalaus, nationalismi, suomalaisuus, symbolismi [1]
   kansatiede, autoetnografia, muistitieto, puutalot, rakennussuojelu, rakennusperintö, kulttuuriperintö, kulttuuriympäristö, arvot, arvottaminen, kansalaisaktivismi, osallistuminen, yhteisöllisyys, yhteisö, kulttuuriperintöyhteisö, kulttuuriperintöprosessi, kaupunkisuunnittelu, kulttuuriperinnön auktorisoitu diskurssi, AHD, Turku, Turun tauti [1]
   kategoriat [1]
   Katsomusaineet, katsomusopetus, yhteinen katsomusaine, integroiva uskonnon opetus [1]
   kauppakeskus, vetovoimatekijä, kuluttajakäyttäytyminen, valintakriteeri, ostospaikka [1]
   kaupunkibrändi, kaupunkibrändiprosessi, kaupunkibrändäys, mielikuvamarkkinointi, sidosryhmä, osallistaminen [1]
   kaupunkikeskustat, liikekeskukset, Turku, skenaariot, tulevaisuudentutkimus [1]
   kaupunkiluonto, biodiversiteetti, ekosysteemipalvelut, kulttuuriset ekosysteemipalvelut ja esteettinen kokemus [1]
   kedot, Kustavi -- Isokari, perinnebiotooppi, putkilokasvit, seurantatutkimus, uhanalaiset lajit, umpeenkasvu [1]
   kenttäsaha, sahatavara, moottorisaha, tutkiva tuottaminen, laadullinen tutkimus, käsityötaju, käsityökasvatus [1]
   kerronta, henkilöhahmo, fokalisaatio, puhe, kertoja, ääni, feministinen narratologia [1]