Selaus laitoksen mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit) Matematiikan ja tilastotieteen laitos

  • Diskreettiaikaiset Markov-ketjut 

   Hopeanaula, Antti (06.05.2021)
   Markov-ketjut ovat tärkeä luokka stokastisia prosesseja. Niitä voidaan käyttää mallintamaan prosesseja, jotka toteuttavat Markov-ominaisuuden, jolla tarkoitetaan, että ketjun tulevaisuuden tila riippuu vain sen nykyisestä ...
   avoin
  • DNA-laskenta ja universaalisuus 

   Suutarinen, Nisse (Turun yliopisto, 2005)
   avoin
  • DRUG TARGET DECONVOLUTION IN CANCER CELL LINES 

   Hariri, Parisa (24.03.2020)
   The deconvolution problem to identify the critical protein targets behind drug sensitivity profiling is an important part of drug development. It helps us to understand the mechanism of action of anti-cancer drugs on the ...
   avoin
  • Ensihoito: ambulanssien kiinteiden sijoituspaikkojen optimointitehtävän mallinnus 

   Heinonen, Jarmo (Turun yliopisto, 25.01.2011)
   Kun ihminen joutuu onnettomuuteen tai sairastuu vakavasti, toivoo hän saavansa luotettavan hoidon riittävän nopeasti. Ensihoito pyrkii tarjoamaan tämän palvelun. Työssä aloitetaan tutkimusta ensihoidon mallinnuksesta ja ...
   avoin
  • Epäsuoran auttamisen mallintaminen reaktioyhtälöitä käyttäen 

   Silanterä, Pekka (Turun yliopisto, 22.10.2010)
   Jos populaatiossa yksilöt auttavat toisiaan hyötymättä siitä suoraan, vaan odottavat jonkun auttavan heitä tulevaisuudessa, puhutaan epäsuorasta auttamisesta. Yleinen periaate on jakaa mainetta potentiaaliselle auttajalle: ...
   avoin
  • Epäyhtälöt 

   Aakula, Riikka (Turun yliopisto, 03.06.2013)
   avoin
  • ETURAUHASSYÖVÄN RADIKAALIT HOIDOT JA HOITOSUOSITUKSET : PUOLI- JA EPÄPARAMETRISET KILPAILEVIEN RISKIEN MALLIT 

   Högerman, Mikael (07.03.2022)
   Tämän pro gradu -tutkielman aineistona ovat Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ne urologian eturauhassyöpäpotilaat vuosilta 2010-2020, jotka saivat niin sanotun radikaalihoidon eli ...
   avoin
  • Examining the feasibility of the negative binomial model in characterizing microbial abundance variation 

   Tariq Saleem, Wisam (18.12.2020)
   The simplicity of a linear model makes it a powerful tool for studying natural phenomena. However, often the assumptions are too limited. In statistical ecology, for instance, we frequently encounter situations where ...
   avoin
  • Federated Machine Learning 

   Addo, Nancy (27.02.2020)
   In recent times, machine gaining knowledge has transformed areas such as processer visualisation, morphological and speech identification and processing. The implementation of machine learning is frim built on data and ...
   avoin
  • Fourier'n sarjoista 

   Kyyrönen, Juho (14.04.2021)
   Työn tavoitteena oli selvittää, mitkä ehdot jaksolliselle funktiolle täytyy asettaa, jotta funktion Fourier’n sarja suppenee kohti alkuperäistä funktiota. Osoittautuu, että pisteittäisen suppenemisen tutkiminen antaa ...
   avoin
  • Funktion esitysmuotojen yhteyksien aiheuttamat haasteet lukiolaisille 

   Ylitalo, Jussi-Johannes (09.05.2019)
   Tässä kirjallisuuskatsauksessa perehdytään toisen asteen opiskelijoiden kohtaamiin haasteisiin, joita funktion symbolisen ja graafisen esitysmuotojen väliset yhteydet aiheuttavat. Tutkielmassa paneudutaan kerätyn ...
   avoin
  • Generating Synthetic Longitudinal Patient Data with the PrivBayes Method 

   Perkonoja, Katariina (16.12.2020)
   In this thesis, the PrivBayes method is used to generate synthetic longitudinal patient data and the quality of the generated data is evaluated. In addition, this thesis briefly discusses the current situation of processing ...
   avoin
  • Geometrian perusteita 

   Lehtonen, Maria (Turun yliopisto, 06.04.2010)
   avoin
  • Geonext-matematiikkaohjelma - havainnollisuutta geometriaan 

   Hovila, Assi (Turun yliopisto, 13.04.2010)
   avoin
  • Git-versiohallinnan matemaattiset perusteet 

   Suutari, Tuomas (Turun yliopisto, 21.11.2012)
   Työssä esitetään Git-versiohallintajärjestelmään liittyviä tietorakenteita ja toimintoja matemaattisesta näkökulmasta. Kuvaillaan Gitin käyttämä tietojen tallennustapa ja annetaan yleiskuva Gitin tärkeimmistä toiminnoista. ...
   avoin
  • Gradienttitehostetut päätöspuut 

   Korpua, Aleksi (31.01.2020)
   Tässä Pro Gradu -tutkielmassa esitetään XGBoost -koneoppimisalgoritmi ja sovelletaan sitä autovahinko- ja elinajanodoteaineistoihin. Lisäksi algoritmille tehdään suorituskykytesti asuntomyynti -aineistolla. Algoritmi ...
   avoin
  • Hadamardin matriiseista Steinerin systeemeihin 

   Virtanen, Atte (04.05.2022)
   Tämän kirjallisuuteen perustuvan pro gradu -tutkielman pääaiheita ovat Hadamardin matriisit ja lohkosommitelmat. Tutkimuksen kohteina ovat myös äärelliset projektiiviset tasot ja Steinerin systeemit, jotka ovat tietynlaisia ...
   avoin
  • Harjuregression ja lasson vertailu äidin rintamaidon oligosakkaridiaineistossa 

   Ollila, Helena (19.05.2020)
   Teknologian kehitys on yleistänyt suuret ja leveät aineistot myös lääketieteessä. Lineaarisen regression sovittaminen aineistoon ei aina ole mahdollista, kun havaintojen määrä on pieni muuttujien määrään verrattuna. ...
   avoin
  • Havainnollistavaa algebraa lukiolaisille matemaattisen kielentämisen näkökulmasta 

   Sairanen, Sanni (Turun yliopisto, 02.09.2012)
   Tämän tutkielman aiheena on lukion pitkän matematiikan syventävän kurssin laatiminen. Kurssi muodostuu algebrallisista käsitteistä lähtien joukko-opista. Tarkoituksena on tarkastella algebraan liittyviä määritelmiä ja ...
   avoin
  • Hilateoria ja Boolen algebrat 

   Reitti, Veera (18.10.2018)
   Tässä tutkielmassa määritellään ensin hila ja käydään läpi hilojen perusominaisuuksia. Näitä pohjatietoja tarvitaan Boolen algebroja määriteltäessä. Tämän jälkeen esitellään distributiiviset hilat ja niiden ominaisuuksia. ...
   avoin