Selaus laitoksen mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit) Matematiikan ja tilastotieteen laitos

  • Hilateoria ja Boolen algebrat 

   Reitti, Veera (18.10.2018)
   Tässä tutkielmassa määritellään ensin hila ja käydään läpi hilojen perusominaisuuksia. Näitä pohjatietoja tarvitaan Boolen algebroja määriteltäessä. Tämän jälkeen esitellään distributiiviset hilat ja niiden ominaisuuksia. ...
   avoin
  • Historiallisia salakirjoitusmenetelmiä 

   Soini, Satu (28.10.2020)
   Tässä matematiikan opettajalinjan pro gradu -tutkielmassa käsitellään historiallisesti merkittäviä salakirjoitusmenetelmiä. Tutkielma on ensisijaisesti suunnattu oppimateriaaliksi, jonka lukijalta odotetaan lukion pitkän ...
   avoin
  • HRES-keskihajontaparametrien soveltuvuus Suomen työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen 

   Palomäki, Heily (30.08.2019)
   Sairausvakuutusriskin tasoitusjärjestelmät, englanniksi Health Risk Equalisation System(s) eli HRES, mahdollistavat terveyteen kohdistuvien riskien vakuuttamisesta aiheutuvien vahingonkorvausten jakamisen kyseistä ...
   avoin
  • Hyperbolinen ja kvasihyperbolinen geometria 

   Glader, Markus (Turun yliopisto, 04.01.2012)
   Tämä Pro gradu -tutkielma käsittelee hyperbolista ja kvasihyperbolista geometriaa. Tutkielmassa tarkasteellaan hyperbolista geometriaa ylemmässä puolitasossa ja yksikkökiekossa. Sovelluksena tarjotaan kaava hyperbolisen ...
   avoin
  • Hyperbolisen geometrian perusteet 

   Hellman, Katri (19.04.2022)
   Hyperbolinen geometria on osa epäeuklidista geometriaa, eli siinä ei päde paralleelipostulaatti. Paralleelipostulaatti on yksi euklidisen geometrian postulaateista, ja sen mukaan suoralla on olemassa tietyn pisteen kautta ...
   avoin
  • Identiteettiin perustuvista julkisen avaimen kryptosysteemeistä 

   Pernaa, Heikki (Turun yliopisto, 07.02.2011)
   Tutkielman tarkoitus on esitellä lukijalle mitä identiteettiin perustuva julkisen avaimen kryptografia tarkoittaa, minkälaisia kryptosysteemejä identiteettiin perustuen on kehitetty ja minkälaisia sovellusmahdollisuuksia ...
   avoin
  • Imetykseen vaikuttavien tekijöiden etsiminen multinomiaalisella logistisella regressiolla 

   Jantunen, Satu (03.06.2022)
   Tässä Pro gradu -tutkielmassa käsitellään logistista regressiota ja sen erikoistapausta, multinomiaalista logistista regressiota. Menetelmää hyödynnetään soveltavassa osiossa mallintamaan sosiaalisen ympäristön vaikutusta ...
   avoin
  • Inversio ympyrän suhteen 

   Al Bermanei, Hoda (03.03.2022)
   Tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitä inversiolla tarkoitetaan ja miten se tapahtuu ympyrän suhteen, tutkia laajennettua tasoa ja tutustua inversiiviseen geometriaan. Inversio on siis auttanut luomaan uutta ...
   avoin
  • Itse- ja vertaisarviointi matematiikan opetuksessa 

   Palm, Pinja (26.01.2021)
   Tämä pro gradu -tutkielma on kirjallisuuskatsaus, jossa analysoidaan kirjallisuuden perusteella, miten oppimiskäsityksen muutos on vaikuttanut matematiikan oppiaineen arviointiin, ja miten itse- ja vertaisarviointi ...
   avoin
  • Johdatus aksiomaattiseen tasogeometriaan 

   Mäkelä, Mika (13.11.2019)
   Tutkielma käsittelee tasogeometrian aksiomaattista lähestymistapaa. Tutkielma on kirjoitettu aiheesta kiinnostuneille, kuten etevälle lukiolaiselle itseopiskelumateriaaliksi sekä matematiikan opettajalle avuksi tasogeometrian ...
   avoin
  • Johdatus julkisen avaimen kryptosysteemeihin 

   Söderblom, Joni (03.04.2019)
   Tämän tutkielman tarkoituksena on toimia johdatuksena julkisen avaimen kryptosysteemeihin sekä niiden sovelluksiin. Lukijalta odotetaan vähintään lukion pitkän matematiikan oppimäärän hallitsemista, mutta tästä huolimatta ...
   avoin
  • Johdatus matriisilaskentaan 

   Sauvonsaari, Tiia (30.11.2021)
   Tässä matematiikan opettajalinjan Pro gradu -tutkielmassa tutustutaan matriiseihin ja niiden perusominaisuuksiin. Tutkielmaa voidaan käytttää esimerkiksi oppimateriaalina lukion matematiikan kursseilla. Lukijalta odotetaan ...
   avoin
  • Johdatusta peliteoriaan 

   Adel, Satu (14.07.2019)
   Ihminen pyrkii toimimaan ja tekemään päätöksiä rationaalisesti. Jokainen pyrkii tavoittelemaan omaa etuaan. Vastaan voi tulla kimurantteja tilanteita, joissa toisen osapuolen tekemällä päätöksellä on valtava vaikutus omaan ...
   avoin
  • Kaksikasvuisen variaatio-ongelman minimoijan säännöllisyydestä 

   Karppinen, Arttu (Turun yliopisto, 21.04.2017)
   Tässä työssä tutkitaan kaksikasvuisen variaatio-ongelman minimoijan olemassaoloa ja säännöllisyyttä. Erityisesti osoitetaan, että minimoiva funktio on Hölder-jatkuva ja sen gradientille parempi integroituvuus. Kaksi ...
   avoin
  • Kalliorakojen automaattinen mallintaminen ilmakuvista 

   Tamminen, Jonne (23.09.2020)
   Tässä pro gradu -tutkielmassa kehitetään menetelmä kalliorakojen automaattiseen paikantamiseen kallioista otetuista kuvista. Kalliorakojen analysointi on oleellista, kun halutaan selvittää esimerkiksi kallioperän neste- ...
   avoin
  • Kokonaislukujen superpolynomiset laatoitukset 

   Tuominen, Antti (20.12.2021)
   Kokonaislukujen laatoituksilla tarkoitetaan kaikkien kokonaislukujen peittämistä, jonkin tietyn joukon translaatioilla ilman päälekkäisyyksiä. Tällaisia laatoituksia on tutkittu pitkään, mutta erityisesti kiivaasti ...
   avoin
  • Kolmioiden geometriaa 

   Ramadani, Vjendite (12.05.2020)
   Tutkielmassa keskitytään kolmioiden geometriaan. Tutkielma on kirjoitettu aiheesta kiinnostuneneille, joilla on kuitenkin hyvät pohjatiedot geometrian perusteista. Tämän esityksen lähestymistapa on intuitiivinen eli ...
   avoin
  • Koneoppiminen pään ja kaulan alueen syövän tunnistamisessa 

   Hellström, Henri (04.10.2021)
   Tämän tutkielman päätavoitteena on kehittää koneoppimista hyödyntävä menetelmä pään ja kaulan alueen syövän tunnistamiseen kaksiulotteisista PET-MRI-kuvista. PET-MRI-kuvat ovat tärkeässä roolissa syövän diagnosonoissa sekä ...
   avoin
  • Konttilaivaston reittioptimoinnista 

   Ahola, Jaakko (Turun yliopisto, 30.11.2015)
   Työssä kerrotaan laajasti konttilaivaukseen liittyvästä taustasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, joista tärkeimpiin kuuluvat muun muassa laivojen eri reititystopologiat, linjalaivaajien suunnittelutasot ja kysynnän ...
   avoin
  • Kredibiliteettiteoriasta 

   Loikas, Ellen (31.05.2022)
   Vakuutusmaailmassa tulee tilanteita, joissa tulee määrittää vakuutusmaksu ryhmälle vakuutussopimuksia, joista on tiedossa vain muutamia maksettuja vahinkokorvauksia. Toisaalta suuremmalla ryhmällä enemmän tai ...
   avoin