Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 3320-3339 / 5258

   Asiasana
   opettajan etiikka, ammattietiikka, opetussuunnitelma, #metoo, opettajan professio, online-keskustelut, uutiset, seksuaalinen häirintä, pedagoginen rakkaus, institutionaalinen kaltoinkohtelu, paha opettaja [1]
   opettajan työ, työn kuormittavuus, työssä jaksaminen, työhyvinvointi, yksilöhaastattelu [1]
   opettajan työ, työn muutos, inkluusio, autonomia, osaaminen, opettajankoulutus, täydennyskoulutus, kutsumusammatti [1]
   Opettajankoulutus, yliopistokoulutus, valmiudet, kehityskohteet, opetustyö, luokanopettaja, aineenopettaja [1]
   Opettajansijaisuudet, ammatti-identiteetti, opettajuus, opettajaidentiteetti [1]
   opettajaopiskelija, sosioemotionaalinen kompetenssi, improvisaatio, oppilaan statukset [1]
   opettajaresilienssi, induktiovaiheen opettaja, koronapandemia, laadullinen sisällönanalyysi [1]
   opettajien välinen yhteistyö, mielikuva, yhteisopetus, samanaikaisopetus, peruskoulu, stereotypia, Pirkanmaa [1]
   opettajuus, vankilaopettajan ammatti-identiteetti, vankilaopettajan ominaisuudet, vankilan opetustyö, vankilaopetus [1]
   Opettajuus, yhteisopettajuus, persoonallisuus, persoonallisuuden viisi suurta piirrettä, inkluusio, eriyttäminen, kolmiportaisen tuen malli [1]
   opetus, etäopetus, COVID-19, luokanopettajat, alakoulu, digitaalinen oppimateriaali [1]
   opetusmenetelmät, tunnekokemus, emojit [1]
   opetussuunnitelma, diskurssianalyysi, paikallinen opetussuunnitelma, musiikki, alkukasvatus, kulttuurikasvatussuunnitelma [1]
   opetussuunnitelma, liikuntaa opettava opettaja, liikunta, arviointi, ammatillinen pätevyys [1]
   opetussuunnitelma, opetushenkilökunta, uudistettu Bloomin taksonomia, oppimistavoitteet, fysiikan oppiaine, lukio, yliopisto, koulutus, tutkinto-ohjelma, fysiikan opiskelija [1]
   opetussuunnitelma, opetussuunnitelman perusteet, peruskoulu, tavoitteet, diskurssianalyysi, retorinen analyysi [1]
   opetussuunnitelma, osaamisperustaisuus, linjakkuus, aineenopettaja, toinen opetettava aine, biologia, maantiede, monimenetelmätutkimus, teoriaohjaava sisällönanalyysi, lomakekysely [1]
   opetussuunnitelma, robotiikka, teknologiakasvatus, tulevaisuuden taidot, POPS2014, paikallinen opetussuunnitelma, Riihimäen kaupungin Robotiikan opetussuunnitelma (2017) [1]
   opetusteknologia, alkuopettaja, oppimisympäristö, fenomenografia [1]
   opetusvideo, Touwen [1]