Selaus laitoksen mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit) Matematiikan ja tilastotieteen laitos

  • A Study of Privacy Preserving Queries with Bloom Filters 

   Ramezanian, Sara (Turun yliopisto, 06.06.2016)
   This thesis focuses on the private membership test (PMT) problem and presents three single server protocols to resolve this problem. In the presented solutions, a client can perform an inclusion test for some record x in ...
   avoin
  • A usability study of elliptic curves 

   Tariq, Daniyal (07.12.2018)
   In the recent years, the need of information security has rapidly increased due to an enormous growth of data transmission. In this thesis, we study the uses of elliptic curves in the cryptography. We discuss the elliptic ...
   avoin
  • Ajasta riippuva todennäköisyysperusteinen riskianalyysi ja ennakkohuoltojen optimointi 

   Kalliokoski, Salla (Turun yliopisto, 05.06.2018)
   Todennäköisyysperusteisen riskianalyysin avulla kartoitetaan ydinlaitoksen toimintaan liittyviä riskejä, tapahtumia ja niiden seurauksia. Laitoksen riskejä arvioidaan todennäköisyysperusteisesta riskianalyysimallin, eli ...
   avoin
  • Ajoneuvojen luokittelu värähtelysignaalin avulla 

   Virtanen, Valtteri (05.06.2019)
   Innoroad kehittää tienmittausteknologiaa, joka toimiessaan mahdollistaa tiellä kulkevan liikenteen, tien kunnon ja sääolosuhteiden automatisoidun seurannan. Monet käytössä olevat menetelmät joko mittaavat tien kuntoa tai ...
   avoin
  • Algebrallinen näkökulma peittokoodeihin 

   Heikkilä, Elias (11.06.2020)
   Tässä tutkielmassa käsitellään algebrallista symbolidynamiikkaa ja sovelletaan sitä peittokoodien tutkimiseen. Algebrallisessa symbolidynamiikassa kombinatoriset ja topologiset ongelmat muutetaan polynomeja koskeviksi ...
   avoin
  • Ambulanssien optimaaliseen sijoittamiseen ohjaava monitavoitemalli 

   Mäkinen, Pauliina (Turun yliopisto, 04.05.2018)
   Tässä pro gradu -tutkielmassa kehitetään ambulanssien optimaaliseen sijoittamiseen ohjaava geneerinen monitavoitemalli. Ambulanssien optimaaliseen sijoittamiseen liittyvät ongelmat ovat ajankohtaisia, sillä vuoden 2020 ...
   avoin
  • Analyyttista geometriaa GeoGebralla 

   Muuttonen, Piia (Turun yliopisto, 13.03.2012)
   GeoGebra on ilmainen, Java-pohjainen, dynaaminen matematiikkaohjelmisto, jossa geometriaan on yhdistetty algebraa, funktio-oppia sekä diferentiaali- ja integraalilaskentaa. Tämän tutkielman aiheena on matematiikkaohjelma ...
   avoin
  • Analyyttista geometriaa lukio-opetuksessa 

   Kuparinen, Eeva (Turun yliopisto, 07.05.2010)
   avoin
  • Aritmeettinen ja formaalisti esitetty lukujono lukion matematiikassa 

   Hämäläinen, Pauliina (Turun yliopisto, 23.02.2016)
   Tämä tutkielma liittyy Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen projektiin. Projektin tarkoituksena on tuottaa sähköinen matematiikanoppikirja uuden opetussuunnitelman 2015 ...
   avoin
  • Automaattien synkronisaatiosta 

   Kopra, Johan (Turun yliopisto, 04 / 2015)
   Tässä tutkielmassa tarkastellaan eräitä synkronisoituviin automaatteihin liittyviä ongelmia. Pääpaino on Černýn konjektuurissa ja tienväritysongelmassa, joiden lisäksi käsitellään myös hybridikonjektuuria. Černýn ...
   avoin
  • Automaattiryhmien algebrallisia tuloksia ja ratkeavuusongelmia 

   Hotanen, Toni (Turun yliopisto, 13.11.2017)
   Tässä teoksessa esitetään kaksi ryhmäteoriaa koskevaa ongelmaa ja niiden ratkaisu käyttäen hyväksi erästä automaattiryhmää, joka tunnetaan nimellä Grigorchukin ryhmä. Nähdään, että kyseinen ryhmä on ääretön 2-ryhmä ja sillä ...
   avoin
  • Catalanin yhtälön ratkaisut pienillä, parittomilla alkulukupotensseilla 

   Palojärvi, Neea (Turun yliopisto, 15.06.2016)
   Catalanin konjektuurin mukaan Diofantoksen yhtälön xp-yq=1, missä p,q ≥2, ainoat nollasta eroavat ratkaisut ovat (x,y,p,q)=(±3,2,2,3). Yhtälöä xp-yq=1 kutsutaan Catalanin yhtälöksi. Konjektuuri on yritetty todistaa oikeaksi ...
   avoin
  • Conformal invariants 

   Bhayo, Barkat Ali (Turun yliopisto, 14.05.2010)
   This master thesis investigates the moduli of families of curves and the capacities of the Gr¨otzsch and Teichm¨uller rings, which are applied in the main parts of this master thesis. The extremal properties of these rings ...
   avoin
  • Differentiaaliyhtälöt: lukion syventävä kurssi 

   Larke, Teija (Turun yliopisto, 25.03.2010)
   avoin
  • Diskreettiaikaiset haarautumisprosessit 

   Pyysalo, Hanna (09.12.2019)
   Tutkielman aiheena on diskreettiaikaiset haarautumisprosessit, jotka lukeutuvat Markovin prosesseihin. Haarautumisprosessit ovat erittäin laaja ja paljon tutkittu aihe ja ne ovat hyvin monikäyttöisiä useilla eri aloilla. ...
   avoin
  • DNA-laskenta ja universaalisuus 

   Suutarinen, Nisse (Turun yliopisto, 2005)
   avoin
  • DRUG TARGET DECONVOLUTION IN CANCER CELL LINES 

   Hariri, Parisa (24.03.2020)
   The deconvolution problem to identify the critical protein targets behind drug sensitivity profiling is an important part of drug development. It helps us to understand the mechanism of action of anti-cancer drugs on the ...
   avoin
  • Ensihoito: ambulanssien kiinteiden sijoituspaikkojen optimointitehtävän mallinnus 

   Heinonen, Jarmo (Turun yliopisto, 25.01.2011)
   Kun ihminen joutuu onnettomuuteen tai sairastuu vakavasti, toivoo hän saavansa luotettavan hoidon riittävän nopeasti. Ensihoito pyrkii tarjoamaan tämän palvelun. Työssä aloitetaan tutkimusta ensihoidon mallinnuksesta ja ...
   avoin
  • Epäsuoran auttamisen mallintaminen reaktioyhtälöitä käyttäen 

   Silanterä, Pekka (Turun yliopisto, 22.10.2010)
   Jos populaatiossa yksilöt auttavat toisiaan hyötymättä siitä suoraan, vaan odottavat jonkun auttavan heitä tulevaisuudessa, puhutaan epäsuorasta auttamisesta. Yleinen periaate on jakaa mainetta potentiaaliselle auttajalle: ...
   avoin
  • Epäyhtälöt 

   Aakula, Riikka (Turun yliopisto, 03.06.2013)
   avoin