Selaus laitoksen mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit) Matematiikan ja tilastotieteen laitos

  • A Study of Privacy Preserving Queries with Bloom Filters 

   Ramezanian, Sara (Turun yliopisto, 06.06.2016)
   This thesis focuses on the private membership test (PMT) problem and presents three single server protocols to resolve this problem. In the presented solutions, a client can perform an inclusion test for some record x in ...
   avoin
  • A usability study of elliptic curves 

   Tariq, Daniyal (07.12.2018)
   In the recent years, the need of information security has rapidly increased due to an enormous growth of data transmission. In this thesis, we study the uses of elliptic curves in the cryptography. We discuss the elliptic ...
   avoin
  • Agricultural event detection from the satellite image zonal statistics 

   Roto, Mikael (30.05.2023)
   Satellite images have become an important tool for event detection and monitoring. The key advantage for the satellite based monitoring is their ability to cover large areas frequently which in turn makes them very ...
   avoin
  • Ajasta riippuva todennäköisyysperusteinen riskianalyysi ja ennakkohuoltojen optimointi 

   Kalliokoski, Salla (Turun yliopisto, 05.06.2018)
   Todennäköisyysperusteisen riskianalyysin avulla kartoitetaan ydinlaitoksen toimintaan liittyviä riskejä, tapahtumia ja niiden seurauksia. Laitoksen riskejä arvioidaan todennäköisyysperusteisesta riskianalyysimallin, eli ...
   avoin
  • Ajoneuvojen luokittelu värähtelysignaalin avulla 

   Virtanen, Valtteri (05.06.2019)
   Innoroad kehittää tienmittausteknologiaa, joka toimiessaan mahdollistaa tiellä kulkevan liikenteen, tien kunnon ja sääolosuhteiden automatisoidun seurannan. Monet käytössä olevat menetelmät joko mittaavat tien kuntoa tai ...
   avoin
  • Algebrallinen näkökulma peittokoodeihin 

   Heikkilä, Elias (11.06.2020)
   Tässä tutkielmassa käsitellään algebrallista symbolidynamiikkaa ja sovelletaan sitä peittokoodien tutkimiseen. Algebrallisessa symbolidynamiikassa kombinatoriset ja topologiset ongelmat muutetaan polynomeja koskeviksi ...
   avoin
  • Algebran peruslause 

   Merikanto, Maiju (09.11.2022)
   Tässä Pro gradu -tutkielmassa perehdytään kompleksilukujen teoriaan sekä todistetaan algebran peruslauseena tunnettu tulos. Tutkielman lukijan oletetaan hallitsevan lukion pitkän matematiikan oppimäärä. Kompleksilukujen ...
   avoin
  • Ambulanssien optimaaliseen sijoittamiseen ohjaava monitavoitemalli 

   Mäkinen, Pauliina (Turun yliopisto, 04.05.2018)
   Tässä pro gradu -tutkielmassa kehitetään ambulanssien optimaaliseen sijoittamiseen ohjaava geneerinen monitavoitemalli. Ambulanssien optimaaliseen sijoittamiseen liittyvät ongelmat ovat ajankohtaisia, sillä vuoden 2020 ...
   avoin
  • Analysis of Blockchain consensus mechanisms : Proof-of-Work vs Proof-of-Stake 

   Saif, Saba (12.09.2022)
   The objective of this thesis is to understand and evaluate the two popular consensus mechanisms of blockchain: Proof-of-Work (PoW) and Proof-of-Stake (PoS), especially in terms of their cost effectiveness. This study ...
   avoin
  • Analyyttista geometriaa GeoGebralla 

   Muuttonen, Piia (Turun yliopisto, 13.03.2012)
   GeoGebra on ilmainen, Java-pohjainen, dynaaminen matematiikkaohjelmisto, jossa geometriaan on yhdistetty algebraa, funktio-oppia sekä diferentiaali- ja integraalilaskentaa. Tämän tutkielman aiheena on matematiikkaohjelma ...
   avoin
  • Analyyttista geometriaa lukio-opetuksessa 

   Kuparinen, Eeva (Turun yliopisto, 07.05.2010)
   avoin
  • Aritmeettinen ja formaalisti esitetty lukujono lukion matematiikassa 

   Hämäläinen, Pauliina (Turun yliopisto, 23.02.2016)
   Tämä tutkielma liittyy Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen projektiin. Projektin tarkoituksena on tuottaa sähköinen matematiikanoppikirja uuden opetussuunnitelman 2015 ...
   avoin
  • Automaattien synkronisaatiosta 

   Kopra, Johan (Turun yliopisto, 04 / 2015)
   Tässä tutkielmassa tarkastellaan eräitä synkronisoituviin automaatteihin liittyviä ongelmia. Pääpaino on Černýn konjektuurissa ja tienväritysongelmassa, joiden lisäksi käsitellään myös hybridikonjektuuria. Černýn ...
   avoin
  • Automaattiryhmien algebrallisia tuloksia ja ratkeavuusongelmia 

   Hotanen, Toni (Turun yliopisto, 13.11.2017)
   Tässä teoksessa esitetään kaksi ryhmäteoriaa koskevaa ongelmaa ja niiden ratkaisu käyttäen hyväksi erästä automaattiryhmää, joka tunnetaan nimellä Grigorchukin ryhmä. Nähdään, että kyseinen ryhmä on ääretön 2-ryhmä ja sillä ...
   avoin
  • Automaattiset jonot ja Cobhamin lause 

   Nuutila, Mikael (03.08.2021)
   Tutkielman tarkoituksena on esitellä Thijmen J. P. Krebsin uusi aikaisempaa lyhyempi todistus k-automaattisia jonoja koskevalle Cobhamin lauseelle. Oletetaan, että k > 1 ja h > 1 ovat multiplikatiivisesti riippumattomia ...
   avoin
  • Avoimet tehtävät yläkoulun matematiikan opetuksessa 

   Lähde, Helena (15.12.2021)
   Tämä pro gradu -tutkielma on kirjallisuuskatsaus, joka käsittelee avoimien tehtävien käyttöä matematiikan opetuksessa. Tutkielmassa tarkastellaan, millaisia avoimia tehtäviä on olemassa, miten ne edistävät oppimista ja ...
   avoin
  • Catalanin yhtälön ratkaisut pienillä, parittomilla alkulukupotensseilla 

   Palojärvi, Neea (Turun yliopisto, 15.06.2016)
   Catalanin konjektuurin mukaan Diofantoksen yhtälön xp-yq=1, missä p,q ≥2, ainoat nollasta eroavat ratkaisut ovat (x,y,p,q)=(±3,2,2,3). Yhtälöä xp-yq=1 kutsutaan Catalanin yhtälöksi. Konjektuuri on yritetty todistaa oikeaksi ...
   avoin
  • Compositional data analysis applied to a study of movement behaviours of recent retirees 

   Pasanen, Jesse (14.03.2021)
   Studies of movement behaviours have numerous applications. A recent approach involves studying the time spent on different activity types using compositional data analysis. In compositional data analysis, several variables ...
   avoin
  • Conformal invariants 

   Bhayo, Barkat Ali (Turun yliopisto, 14.05.2010)
   This master thesis investigates the moduli of families of curves and the capacities of the Gr¨otzsch and Teichm¨uller rings, which are applied in the main parts of this master thesis. The extremal properties of these rings ...
   avoin
  • Correlation, mutual information and neural networks 

   Rainio, Oona (28.09.2021)
   This Master's thesis focuses on different measures of dependence. To study correlation, we introduce not only Pearson's, Spearman's and Kendall's correlation coefficients but also the maximal correlation coefficient. We ...
   avoin