Selaus laitoksen mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys) Matematiikan ja tilastotieteen laitos

  • Elinaikamallit Lexis-kaaviossa 

   Haapala, Johanna (10.09.2020)
   Elinaika-analyysin menetelmiä voidaan soveltaa laaja-alaisesti eri aloilla, minkä takia elinaikamallien käyttömahdollisuuksien tunteminen on tärkeää. Tässä tutkielmassa elinaikamalleja tarkastellaan epidemiologisesta ...
   suljettu
  • Funktionaaliseen regressiomalliin perustuvat eräprosessin kontrollikortit 

   Määttänen, Samuli (10.02.2021)
   Erityisesti erilaisilla teollisuudenaloilla mitataan monia prosessiaineistoja, jotka ovat usein eräkohtaisia. Yleisimmin eräprosessiaineiston analysoinnissa käytetään perinteisiä monimuuttujamenetelmiä. Usein nämä aineistot ...
   suljettu
  • Game Theoretic Models of Poker 

   Pulkkinen, Tapani (27.05.2020)
   This thesis examines the card game poker from the perspective of game theory. After an initial look into the basic terminology and concepts of game theory, four different models of poker are presented from literature. ...
   suljettu
  • Johdatus leskeneläkkeen matemaattisiin perusteisiin 

   Koskinen, Henri (18.05.2020)
   Tämän tutkielman tarkoituksena on esittää vakuutusmatematiikassa käytetyn leskeneläkemallin matemaattiset perusteet sekä esitellä sen parametrien estimointiin ja mallintamiseen hyödynnettäviä menetelmiä sekä muutamia ...
   suljettu
  • JÄÄKIEKON PELAAJIEN ARVON MITTAAMINEN TILASTOTIETEEN MENETELMIN 

   Teperi, Simo (05.11.2019)
   Tässä tutkielmassa esitellään tilastollinen mittari jääkiekon pelaajien arvon mittaamiseen. Tutkielman aineisto on peräisin Nodeon Finland Oy:n rajapinnasta ja sieltä käytetään Suomen korkeimman sarjatason eli Liigan ...
   suljettu
  • Matematiikan historia lukion algebrassa 

   Viljanen, Hanna (06.05.2019)
   Matematiikan historiaa on kirjallisuudessa paljon suositeltu hyödynnettäväksi matematiikan opetuksessa. Historian käyttäminen opetuksessa muun muassa avartaa opiskelijoiden näkemyksiä matematiikasta ja se voi motivoida ...
   suljettu
  • Matematiikka-ahdistuksen syyt 

   Alho, Maija (17.09.2020)
   Matematiikka-ahdistuksen määritellään olevan matemaattisen tehtävän suorittamaa levottomuutta, joka ilmenee pelkona, stressinä, turhautumisena ja matematiikan kokemisena vastenmielisenä. Jopa 60-80 prosenttia ihmisistä ...
   suljettu
  • Matematiikkaa oppimispeleissä 

   Kuusisto, Säde (01.07.2020)
   Digitaalisten oppimispelien hyödyntäminen matematiikan opetuksessa on viime vuosina lisääntynyt ja enenemissä määrin aiheesta on tehty myös tutkimuksia. Usein oppimispeleillä pyritään kouluissa lisäämään oppilaiden ...
   suljettu
  • Mixed-Eff ects Smoothing Splines in Modeling Subject-Speci fic Trajectories of Cardiovascular Disease Risk Factors 

   Kartiosuo, Noora (31.10.2018)
   In this thesis, spline methods for modeling longitudinal non-linear risk factor trajectories of cardiovascular diseases (CVDs) are reviewed. These methods are applied to data from the International Childhood Cardiovascular ...
   suljettu
  • Neuroverkot tekstiaineistojen analysoinnissa 

   Pasanen, Miko (22.05.2020)
   Tässä tutkielmassa tarkastellaan erilaisia tilastollisia menetelmiä tekstiaineistoille. Erityisessä keskiössä ovat neuroverkot, jotka ovat varsin käyttökelpoisia malleja erilaisissa luonnollisen kielen tehtävissä, kuten ...
   suljettu
  • Oppimateriaali Python-ohjelmointiin 

   Saarela, Sanni (28.05.2020)
   Tämä Pro Gradu -tutkielma on oppimateriaali matemaattiseen Python-ohjelmointiin. Tutkielman luvussa 2 käsitellään Python-ohjelmointikieltä yleisesti ja luvussa 3 ohjelmoinnin perusteita ensimmäisestä ohjelmasta muuttujiin, ...
   suljettu
  • Polynomial optimization : Applications in finance 

   Hannula, Mika (25.02.2020)
   This thesis discusses the theory of modern polynomial optimization and its applications in the field of finance. From a theoretical point of view, special attention is directed towards examining and proving the finite ...
   suljettu
  • Sarjapulssimagneettistimulaatio tinnituksen hoidossa ja hoitovaikutuksen tutkiminen lineaaristen sekamallien avulla 

   Perämäki, Tuomas (16.11.2020)
   Tutkielman tavoitteena on tutkia sarjapulssimagneettistimulaation (rTMS) tehoa tinnituksen hoidossa. Aluksi luodaan lyhyt katsaus tinnituksen taudinkuvaan, tärkeimpiin tinnituksen aiheuttaman haitan mittareihin ja aikaisempiin ...
   suljettu
  • Ternäärisestä Goldbachin konjektuurista 

   Alatalo, Miika (10.06.2020)
   Tutkielmassa perehdytään Goldbachin konjektuuriin ja erityisesti sen ternääriseen versioon, jonka mukaan jokainen lukua 5 suurempi pariton luku on esitettävissä kolmen alkuluvun summana. Työn päätulos on Vinogradovin lause, ...
   suljettu
  • Tilastot lukion matematiikassa 

   Kulmala, Saara-Maria (13.11.2018)
   Tämä tutkielma kuuluu Turun yliopistossa syksyllä 2016 aloitettuun avoin oppikirja -projektiin, jossa laaditaan vuoden 2015 opetussuunnitelman mukainen oppikirja pitkän matematiikan kurssille MAA10 Todennäköisyys ja tilastot. ...
   suljettu