Selaus laitoksen mukaan kokoelmassa Opinnäytetöiden tiivistelmät (ei kokotekstiä) Kemian laitos

  • Kestävä kehitys ja väriaineet osana opetusta 

   Koponen, Heidi (Turun yliopisto, 25.08.2017)
   Pro gradu -tutkielman aiheena on tekstiilien värjääminen väriaineiden avulla sekä yläkoulun ja lukion kestävän kehityksen opetus. Tutkielma tehtiin kehittämistutkimuksena, joka koostui kahdesta kehittämissyklistä. Tutkielmaan ...
  • Kiinteäfaasiuutto fluori-18 PET-radiokemiassa 

   Tuominen, Tuuli-Maaria (Turun yliopisto, 13.06.2017)
   Pro Gradu tutkielmassani käsitellään kiinteäfaasiuuton käyttöä fluori-18 PET-radiokemiassa. Kiinteäfaasiuutto on erotusmenetelmä, joka perustuu nesteeseen liuenneiden yhdisteiden sitoutumiseen kiinteään stationäärifaasiin ...
  • Liukenemattomien polyfenolien analytiikka 

   Lehtimäki, Annika (Turun yliopisto, 05.06.2017)
   Polyfenolit ovat kasvien puolustusyhdisteitä, jotka kykenevät sitoutumaan ja muodostamaan komplekseja proteiinien kanssa. Märehtijöillä kompleksin muodostuminen voi parantaa proteiinien hyötykäyttöä. Polyfenolien biologista ...
  • Liukenemattomien polyfenoli‒proteiini -kompleksien tutkimiseen käytettyjä menetelmiä 

   Nenonen, Saara (Turun yliopisto, 23.05.2018)
   Polyfenolit ovat kasvien puolustusyhdisteitä ja niitä löytyy kaikkialta kasvikunnasta. Polyfenoleihin kuuluvat flavonoidit ja tanniinit, joista maakasveista löytyvät tanniinit jakautuvat vielä hydrolysoituviin tanniineihin, ...
  • Luminoivat lasit 

   Oksa, Jaakko (Turun yliopisto, 23.05.2018)
   Luminoivat lasit perustuvat lasien monipuolisten ominaisuuksien ja luminesenssi-ilmiön yhdistämiseen. Esimerkiksi epäorgaanisilla yhdisteillä seostetut lasit saadaan luminoimaan koherenttia valoa. Tämä ilmiö mahdollistaa ...
  • Lääketeollisuuden puhdistusvalidoinnit ja niihin käytetyt analyysimenetelmät 

   Kankaanpää, Karoliina (Turun yliopisto, 23.05.2018)
   Lääketeollisuudessa samoilla laitteilla valmistetaan usein monia eri tuotteita. Tuotteen vaihdon yhteydessä tehtävät puhdistukset ovat validoitu eli todettu käyttötarkoitukseensa sopiviksi. Mahdollisten jäämien pitoisuuksien ...
  • Melaniinien rakenne ja ominaisuudet 

   Ouvinen, Tuomo (Turun yliopisto, 07.02.2017)
   Melaniinit ovat yleisiä orgaanisia pigmenttejä, joita esiintyy useimmissa eliöissä. Melaniineilla on useita erikoisia ominaisuuksia ja monia erilaisia tehtäviä luonnossa. Ne toimivat värityksen ja kuvioinnin lisäksi ...
  • Metalli-ioneja kelatoivat muokatut nukleoemäkset 

   Teirmaa, Antti (Turun yliopisto, 11.06.2018)
   Nukleiinihappojen funktionalisoiminen voi onnistua metalli-ioneja lisäämällä. Tällöin metallien ominaisuudet, kuten sähkönjohtavuus ja magneettisuus, siirtyvät nukleiinihappoon. Metalli-ionien lisääminen onnistuu, kun ...
  • Nukleosidien ja niiden analogien N-glykosidisen sidoksen synteesi 

   Rosenqvist, Petja (Turun yliopisto, 10.10.2016)
   N-glykosidisen sidoksen muodostamiseksi nukleosidisynteesissä on kehitetty monia erilaisia menetelmiä. Tutkielmassa käsiteltäviä nukleosidien N-glykosylaatiomenetelmiä ovat nukleoemäksen metallisuolan glykosylaatio, ...
  • Oligomeeristen ellagitanniinien rakenteen karakterisointi 

   Tuominen, Atte (Turun yliopisto, 23.11.2015)
   Polyfenolit ovat yleisin kasvien sekundaarimetaboliittiluokista. Kasveissa ne toimivat puolustusyhdisteinä muun muassa kasvinsyöjiä ja taudinaiheuttajia vastaan. Tammia on käytetty laajasti polyfenolien puolustuskapasiteetin ...
  • Perovskiittipohjaisen aurinkokennon valmistaminen käyttäen ultraäänisumutusta ja ominaisuuksien tutkiminen 

   Mattila, Esa-Pekka (Turun yliopisto, 09.05.2017)
   Perovskiitit ovat laaja joukko erilaisia yhdisteitä, joiden kiderakenne muistuttaa CaTiO3:n kiderakennetta. Perovskiiteillä on lukuisia kiinnostavia ominaisuuksia kuten esimerkiksi suprajohtavuus. Tällä hetkellä tutkitaan ...
  • Punaviinin väriaineet ja tanniini-väriaineadduktit sekä niiden analysointi 

   Laitila, Juuso (Turun yliopisto, 20.11.2017)
   Punaviini on kasviuutteena monipuolinen seos erilaisia polyfenolisia luonnonyhdisteitä, joita ovat esimerkiksi flavonoidit eri alaryhmineen, stilbenoidit ja punaviinin tanniinit eli proantosyanidiinit. Rypäleiden kuorten ...
  • Rakenteen vaikutus RNA:n fosfodiesterisidosten reaktiivisuuteen 

   Lyytikäinen, Sari (Turun yliopisto, 02.05.2018)
   RNA:n fosfodiesterisidosten pilkkoutumista on tutkittu kehitettäessä RNA:ta pilkkovia keinotekoisia nukleaaseja, joiden toivotaan tarjoavan uuden hoitomuodon erilaisiin sairauksiin Keinotekoinen nukleaasi sisältää pilkkovan ...
  • Sanomalehden käytön motivoiva vaikutus yläkoululaisten kemian opetuksessa 

   Soukkanen, Riina (Turun yliopisto, 26.09.2016)
   Tarkoituksenani oli tutkia sanomalehden käytön motivoivaa vaikutusta kemian opetuksessa yläkoululaisilla. Suoritin tutkimuksen Turun lyseossa ja Liedon keskuskoulussa molemmissa kahdelle luokalle kustakin luokka-asteesta. ...
  • Sisäisen vetysitoutumisen vaikutus jäkälien fenolisten yhdisteiden bioaktiivisuuteen 

   Lausti, Niklas (Turun yliopisto, 21.03.2018)
   Jäkälistä on löydetty satoja yhdisteitä, joista monet ovat tyypillisiä vain jäkälille. Näiden yhdisteiden hyödyntämistä rajoittaa jäkälän hidas-kasvuisuus. Yhdisteistä jäkälien sisältämät polyfenolit ovat kiinnostavia ...
  • Sodaliittien Na8(AlSiO4)6(Cl,S)2 tenebresenssin ja luminesenssin tutkiminen NMR ja EPR spektroskopioita apuna käyttäen 

   Norrbo, Isabella (Turun yliopisto, 15.03.2016)
   Sodaliitit ovat mineraaleja, joiden ominaisuuksia ovat tenebresenssi, luminesenssi ja kestoluminesenssi. Sodaliitteja voidaan löytää luonnosta, mutta niitä pystytään valmistamaan myös laboratoriossa kiinteän olomuodon ...
  • Tanniinien ja proteiinien väliseen vuorovaikutuksen tutkimiseen käytettävät kemialliset menetelmät 

   Leppä, Milla (Turun yliopisto, 18.01.2016)
   Tanniinit ovat kasvien tuottamiin sekundaarimetaboliitteihin kuuluva polyfenolinen yhdisteryhmä. Maakasvit tuottavat aineenvaihdunnaassaan kahdenlaisia tanniineja: hydrolysoituvia tanniineja sekä kondensoituneita tanniineja ...
  • Tanniinien vesiliukoisuuden määrittäminen oktanoli-vesijakaantumissuhteen avulla 

   Ylöstalo, Reetta (Turun yliopisto, 06.02.2017)
   Kasvitanniinien vaikutus niitä syöviin eliöihin pohjautuu tanniinien ja biomolekyylien välisiin vuorovaikutuksiin, joista erityisen merkittävinä pidetään tanniinien ja proteiinien välisiä vuorovaikutuksia. Tärkeimpinä ...
  • Termoanalyyttiset menetelmät lääkeaineiden tutkimuksessa 

   Hakoila, Anna-Leena (Turun yliopisto, 25.04.2018)
   Termoanalyyttiset menetelmät käsittävät erilaisia analyysimenetelmiä, joissa tutkittavan aineen ominaisuuksia tarkkaillaan lämpötilan tai ajan muuttuessa tietyissä, ohjelmoiduissa olosuhteissa. Tässä työssä menetelmistä ...
  • The crystallization behavior of fatty acid - resin acid mixtures 

   Mikkola, Mika (Turun yliopisto, 31.01.2017)
   The crystallization behavior of certain fatty acid and resin acid mixtures was studied. The mixtures were prepared in a reactor and the mixing conditions were adjusted to simulate some processes common in industry. The ...