Selaus laitoksen mukaan kokoelmassa Opinnäytetöiden tiivistelmät (ei kokotekstiä) Matematiikan ja tilastotieteen laitos

  • Hierarkkiset mallit ja satunnaisten vaikutusten meta-analyysimallit avotoimistojen akustiikka-aineistossa 

   Kuusisto, Tuomas (Turun yliopisto, 02.08.2017)
   Tämä tutkielma käsittelee hierarkkisten mallien ja meta-analyysien avulla akustisen mittarin rD ja havaitun, häiritsevän äänen välistä yhteyttä 21 avotoimistosta kerätyssä aineistossa. Aineisto on yhdistetty yksittäisistä ...
  • High-dimensional optimal stopping in discrete time 

   Malvikko, Antti (Turun yliopisto, 05.06.2018)
   In this thesis we treat the problem of discrete time optimal stopping in a high-dimensional setting. Moreover, we present a known simulation framework for a Markovian case. This method provides a lower bound on the value. ...
  • Hiukkasparvioptimointialgoritmeista 

   Raiko, Valtteri (Turun yliopisto, 26.11.2015)
   Tässä työssä tarkastellaan hiukkasparvioptimointialgoritmeja, jotka ovat suhteellisen uusi heurististen optimointialgoritmien perhe. Alkuperäisen version algoritmista esittelivät James Kennedy ja Russell Eberhart 90-luvun ...
  • Hyperbolis-tyyppiset metriikat 

   Bernard, Jerome (Turun yliopisto, 02.11.2016)
   Hyperbolista geometriaa voidaan tarkastella erilaisten mallien puitteissa, joista tässä työssä keskitytään puolitaso- ja kiekkomalliin. Hyperboliseen geometriaan liittyvät läheisesti Möbius-kuvaukset, jotka ovat äärellisen ...
  • Johdatus analyysiin hyödyntämällä rakenteisia päättelyketjuja 

   Mäkinen, Saara (Turun yliopisto, 06.10.2016)
   Tutkielman aiheena on johdatus analyysiin. Tarkoituksena on rakentaa tarkan matemaattisen merkintätavan perustalle ymmärrettävä lähestymistapa analyysin perusteisiin ja niihin liittyviin matemaattisiin todistuksiin. Aluksi ...
  • Kaksikasvuisen variaatio-ongelman minimoijan säännöllisyydestä 

   Karppinen, Arttu (Turun yliopisto, 03.05.2017)
   Tässä työssä tutkitaan kaksikasvuisen variaatio-ongelman minimoijan olemassaoloa ja säännöllisyyttä. Erityisesti osoitetaan, että minimoiva funktio on Hölder-jatkuva ja sen gradientille parempi integroituvuus. Kaksi ...
  • Katsaus kombinatoriikkaan lukiolaisille 

   Salakari, Turo (Turun yliopisto, 23.05.2018)
   Kombinatoriikka on matematiikan osa-alue, joka suppean määritelmän mukaisesti laskee asioiden tai objektien lukumääriä ja vertailee, yhdistelee tai laskee niitä yhteen. Tämän tutkielman aiheena on esitellä kombinatoriikasta ...
  • Kombinatoriikka ja todennäköisyyslaskenta lukion matematiikassa 

   Mustakoski, Maria (Turun yliopisto, 24.09.2018)
   Tämä tutkielma on osa syksyllä 2016 aloitettua avoin oppikirja -projektia. Tutkielmassa on laadittu lukion opetussuunnitelman 2015 tavoitteiden mukaista materiaalia lukion pitkän matematiikan MAA10 todennäköisyys ja tilastot ...
  • Konttilaivaston reittioptimoinnista 

   Ahola, Jaakko (Turun yliopisto, 30.10.2015)
   Työssä kerrotaan laajasti konttilaivaukseen liittyvästä taustasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, joista tärkeimpiin kuuluvat muun muassa laivojen eri reititystopologiat, linjalaivaajien suunnittelutasot ja kysynnän ...
  • Konveksien joukkojen separaatio 

   Mielismäki, Elina (Turun yliopisto, 26.06.2018)
   Tässä työssä esitetään konveksien joukkojen merkittävimmät separaatiotulokset. Päätuloksena johdetaan konveksien polytooppien separaatiolause, joka pohjautuu Hahn-Banachin lauseeseen. Kantavana motivaationa työssä toimii ...
  • Koodausteoriaa lukiolaiselle 

   Ruus, Stella (Turun yliopisto, 21.03.2018)
   Opinnäytetyö Koodausteoriaa lukiolaiselle on tarkoitettu oppimateriaaliksi. Tutkielma soveltuu matematiikasta tai matematiikan yliopisto-opinnoista kiinnostuneelle lukiolaiselle itsenäiseen opiskeluun. Tutkielmaa voi ...
  • Korvausvastuun estimoinnista 

   Pollari, Esa (Turun yliopisto, 22.03.2017)
   Tässä tutkielmassa keskitytään korvausvastuun arviointiin. Vakuutusyhtiön toimintaa ajatellen korvausvastuun arvioinnilla on merkittävä osa. Vakuutusyhtiöt ovat velvollisia korvaamaan sattuneista vahinkotapahtumista ...
  • Kuvaaja-oppimateriaali 

   Palenius, Matias (Turun yliopisto, 05.06.2018)
   Tämä Pro Gradu -tutkielma on osa Turun Yliopiston oppimateriaaliprojektia. Tarkoituksena on julkaista lukion matematiikan yhteiselle kurssille sähköinen oppikirja. Oppikirjan perustana on vuonna 2015 julkaistu Lukion ...
  • Käänteinen opetus algebran opettamisessa 

   Turunen, Sami (Turun yliopisto, 05.06.2018)
   Tutkielmani aiheena on kirjallisuuskatsaus käänteisestä opettamisesta algebran opetuksessa. Tavoitteena on ollut löytää kattavasti kaikki englanninkielinen tutkimus aiheesta. Tutkittavina aiheina on ollut oppimistulokset ...
  • Lapsen kielellisen kehityksen ja imetyksen välisen yhteyden tutkiminen kiihdytetyn vikaantumisajan mallin avulla 

   Perämäki, Jenni (Turun yliopisto, 24.09.2018)
   Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, sopiiko kiihdytetyn vikaantumisajan malli lapsen kielellisten taitojen ja imetyksen kokonaiskeston välisen yhteyden tutkimiseen. Kiihdytetyn vikaantumisajan malliin päädyttiin ...
  • Logiikka ja pelit 

   Karhumäki, Ulla (Turun yliopisto, 23.11.2015)
   Tämä tutkielma käsittelee loogisia pelejä, etenkin pelaajien voittostrategioita loogisissa peleissä. Voittostrategia on strategia, jolla kahden pelaajan pelissä pelaaja voittaa pelasipa toinen pelaaja millaisia siirtoja ...
  • Lukion differentiaali- ja integraalilaskentaa Sage-ohjelmistolla 

   Mäki, Rebekka (Turun yliopisto, 18.09.2017)
   Tutkielmassani aion paneutua Sage-ohjelmistoon lukion pitkän matematiikan differentiaali- ja integraalilaskennan kurssien opetuksen apuvälineenä. Tutkielman keskeisessä osassa on tietokoneavusteinen opetus Sage-ohjelmalla, ...
  • Lukion pitkä matematiikka ja wxMaxima 

   Ruuskanen, Tuula (Turun yliopisto, 08.06.2016)
   Tässä tutkielmassa tutkitaan lukion pitkän matematiikan pakollisia kursseja ja on keskitytty juuri sellaisiin matematiikan alueisiin, joita voi ratkaista wxMaximan avulla. Tutkielmassa ei ollenkaan opeteta wxMaximan käyttöä, ...
  • Lukujoukot ja lukujärjestelmät lukion matematiikassa 

   Haavisto, Eevastiina (Turun yliopisto, 24.09.2018)
   Tämä tutkielma on tehty osana Turun yliopiston Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella koottua oppikirjaprojektia. Projektiryhmän tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa oppikirja lukion uuden opetussuunnitelman mukaiselle ...
  • Markov Random Fields in Cancer Mutation Dependencies 

   Lindberg, Oscar (Turun yliopisto, 27.10.2016)
   Even though a large amount of evidence would suggest that PP2A serine/threonine protein phosphatase acts as a tumour suppressor the genomics data to support this claim is limited. We fit a sparse binary Markov random field ...