UTUPub

UTUPub on Turun yliopiston avoin julkaisuarkisto, joka korvaa yliopistossa aiemmin käytössä olleen Doria-julkaisuarkiston. UTUPub sisältää Turun yliopiston opinnäytetöitä kuten väitöskirjoja, lisensiaatintöitä ja pro gradu -tutkielmia sekä pro gradu -tutkielmien tiivistelmiä. Opinnäytetöiden lisäksi julkaisuarkistoon on tallennettu muita Turun yliopiston tiedekuntien ja laitosten julkaisuja.

Valitse yhteisö, jonka kokoelmia haluat selata.

Kandidaatin tutkielmat (kokotekstit) [426]
Kandidaatin tutkielmat (rajattu näkyvyys) [205]
Opinnäytetöiden tiivistelmät (ei kokotekstiä) [6013]
Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit) [7923]
Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys) [4090]

Näytä lisää