UTUPub

UTUPub on Turun yliopiston avoin julkaisuarkisto, joka korvaa yliopistossa aiemmin käytössä olleen Doria-julkaisuarkiston. UTUPub sisältää Turun yliopiston opinnäytetöitä kuten väitöskirjoja, lisensiaatintöitä ja pro gradu -tutkielmia sekä pro gradu -tutkielmien tiivistelmiä. Opinnäytetöiden lisäksi julkaisuarkistoon on tallennettu muita Turun yliopiston tiedekuntien ja laitosten julkaisuja.

Valitse yhteisö, jonka kokoelmia haluat selata.

Opinnäytetöiden tiivistelmät (ei kokotekstiä) [6016]
Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys) [1723]
 • Essays on economic time series forecasting 

  Virtanen, Timo
  Turun yliopiston julkaisua - Annaels Universitatis Turkuensis, Ser. E: Oeconomica : 65 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 11 / 2020)
  This dissertation comprises an introductory chapter and three essays on economic forecasting. The first essay addresses the topical question of whether it is possible topredict the occurrence of systemic banking crises, ...
 • Proaktiivinen sopiminen : hyötyä vai huuhaata? 

  Lehtinen, Virpi (19.09.2020)
  Useimmiten yritykset haluavat sopimustoiminnassaan välttää riitoja, koska ne vievät paljon aikaa ja resursseja liiketoiminnalta. Ratkaisuna tähän ongelmaan on sopimusoikeuden parissa kehittynyt proaktiivinen sopiminen. ...
  avoin
 • Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu – tekotapoina yksityiskohtaisen suunnitelman laatiminen ja sopiminen 

  Simula, Roosa (30.09.2020)
  Tutkielman tavoitteena on selvittää rikoslain 21 luvun 6 a §:n mukaisen törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelun sisältöä. Tutkimus on rajattu käsittelemään tekotavoista ainoastaan yksityiskohtaisen ...
  suljettu
 • Elinaikamallit Lexis-kaaviossa 

  Haapala, Johanna (10.09.2020)
  Elinaika-analyysin menetelmiä voidaan soveltaa laaja-alaisesti eri aloilla, minkä takia elinaikamallien käyttömahdollisuuksien tunteminen on tärkeää. Tässä tutkielmassa elinaikamalleja tarkastellaan epidemiologisesta ...
  suljettu
 • Sukupuoliesitykset seksuaalista häirintää kuvaavissa video-oppimateriaaleissa 

  Nummi, Julia (16.09.2020)
  Tässä Pro gradu-tutkielmassa tarkastellaan seksuaalista häirintää kuvaavia video-oppimateriaaleja sukupuolen näkökulmasta. #Metoo-liikkeeseen kietoutuvan tutkimuksen tarkoitus on selvittää, millä tavoin sukupuoli esitetään ...
  suljettu

Näytä lisää