Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Kandidaatin tutkielmat (kokotekstit)

  • 222-UVC-valon käyttö sterilisoinnin välineenä 

   Lahtinen, Leo (05.02.2024)
   Tutkielmassa perehdytään viime vuosina yleistyneeseen UV-valon aallonpituuteen 222 nm. Aallonpituus on siitä mielenkiintoinen, että sitä voitaisiin hyödyntää sterilisoinnissa aiheuttamatta vahinkoa ihmiselle. Tällä hetkellä ...
   avoin
  • 3D-soluviljely syöpätutkimuksessa : Katsaus erilaisista 3D-soluviljelymalleista 

   Lonka, Verneri (22.02.2024)
   Syöpä on yleisnimitys sairauksista, joissa solujen liiallista jakautumista estävät kasvurajoitegeenit mutatoituvat ja menettävät toimintakykynsä. Tämän seurauksena soluissa muodostuneet onkogeenit saavat yliotteen ja solut ...
   avoin
  • Aivotutkimusta elinsirulla : Veriaivoesteen ja Alzheimerin taudin mallinnusta 

   Heinaro, Taru (22.02.2024)
   Alzheimerin tauti on miljoonia ihmisiä koskettava hermorappeuma- eli neurodegeneratiivinen sairaus. Ymmärrys tämän etenevän muistisairauden aiheuttavasta perimmäisestä syystä on vielä vajaa, mutta tiedossa on sairaudelle ...
   avoin
  • Ajoneuvojen reititysongelma 

   Harmanen, Rasmus (19.02.2024)
   Tässä tutkielmassa käsitellään yleistä ajoneuvojen reititysongelmaa, joka on yksi matemaattisen optimoinnin tutkituimmista ongelmista. Ajoneuvojen reititysongelmassa pitää palvella joukko asiakkaita jakeluautoilla, jotka ...
   avoin
  • Alfasynukleiini Parkinsonin taudissa 

   Ahonen, Melissa (21.02.2024)
   Parkinsonin tauti on yleisin hermorappeumaa aiheuttava liikehäiriösairaus, jonka puhkeamiselle ei tunneta syytä. Alfasynukleiinin on havaittu olevan yhteydessä sairauden muodostumiseen, vaikka sen toimintamekanismeja ei ...
   avoin
  • Aloita siis päiväsi lasillisella maitoa! : Retoriset keinot Voima-lehden juoma-aiheisissa vastamainoksissa 

   Nurminen, Nea (26.02.2024)
   Kandidaatintutkielmassani tarkastelen Voima-lehden vastamainosten retorisia keinoja. Aineistoni koostuu kolmesta juoma-aiheisesta vastamainoksesta, jotka on julkaistu Voima-lehdessä vuosina 2002, 2016 ja 2022. Tavoitteenani ...
   avoin
  • Avoimet kvanttisysteemit ja puhdas dekoherenssi 

   Salokorpi, Tiia (29.02.2024)
   Tutkielmassa käsitellään teoreettisesti kvantti- ja klassisenmaailman rajaa tutkimalla avoimia kvanttisysteemejä ja niihin liittyvää puhdasta dekoherenssia. Tarkoituksena on selvittää avoimen kvanttisysteemin aikakehitys ...
   avoin
  • Data-analytiikan hyödyntäminen jääkiekossa suorituskyvyn parantamiseen 

   Karesto, Linda (29.12.2023)
   Urheiluanalytiikka on viime vuosina muodostunut olennaiseksi osaksi urheiluorganisaatioiden toimintaa. Reaaliaikaiseen dataan pohjautuva päätöksenteko on entistä objektiivisempaa, tarjoten urheiluorganisaatioille mahdollisuuden ...
   avoin
  • Digitaalisen transformaation vaikutukset ympäristövastuuseen ja saasteisiin pk-yrityksissä 

   Salonen, Aino (19.12.2023)
   Vastuullisuus on noussut puheenaiheeksi ja se on nykyään yksi tärkeimpiä kilpailukeinoja yrityksille. Erityisesti ympäristövastuu on merkittävä aihe, kun ilmastonmuutos kiihtyy entisestään ja tietämys globaaleista ...
   avoin
  • Digitaaliset innovaatiot kiertotalouden mahdollistajina yrityksissä 

   Arasjärvi, Elina (20.12.2023)
   Tutkielman tarkoitus on tutkia, millainen rooli digitaalisilla innovaatioilla on kiertotalouden mallien implementoinnissa, ja miten eri teknologiat tätä implementointia tukevat. Tutkielmassa keskitytään kiertotalouden ...
   avoin
  • Erilaiset tekoälypohjaiset sovellukset asiakaspalvelun tukena 

   Lehtinen, Jesper (03.01.2024)
   Tekoälysovellukset ovat tärkeä osa nykyaikaista digitaalista ekosysteemiä. Nämä sovellukset tarjoavat monipuolisia ratkaisua erilaisiin haasteisiin. Tekoälysovellusten käyttö lisää tehokkuutta, tarkkuuttaa ja monipuolisuutta ...
   avoin
  • Esineiden Internetin mahdollisuudet pankkisektorin asiakaspalvelun tehostamisessa 

   Laine, Pauli (20.12.2023)
   Esineiden Internet (IoT) on ilmiönä noussut yhä näkyvämmäksi ilmiöksi, jota hyödyntämällä yritykset voivat saavuttaa monenlaisia hyötyjä. Kyseinen ilmiö on saanut enemmän näkyvyyttä tällä vuosituhannella ja sen uskotaan ...
   avoin
  • Eukaryoottisen 20S-proteasomin rakenne ja kokoonpano 

   Tomberg, Tutta (29.02.2024)
   Proteasomit ovat keskeisiä solun homeostaasin säätelytekijöitä, jotka hydrolysoivat solulle haitallisten proteiinien peptidisidoksia. 20S-proteasomi toimii proteasomeissa proteolyyttisena keskuksena, jossa tapahtuu ...
   avoin
  • Funktionaaliset ribonukleiinihapot RNA-maailmassa ja nykysolussa 

   Kierikka, Kari (27.02.2024)
   Nykysoluissa elämän perusfunktioista, eli katalyysistä ja informaation käsittelystä, vastaa universaali DNA–RNA–proteiini-systeemi. Elämän oletetaan kuitenkin saaneen alkunsa yksinkertaisemmasta systeemistä, RNA-maailmas ...
   avoin
  • Herkkien troponiinimääritysten häiriötekijät 

   Hyytiäinen, Mira (28.02.2024)
   Sydänkohtauksen nopea diagnosointi on ensiarvoisen tärkeää potilaan selviytymismahdollisuuksien kannalta. Sydänperäinen troponiini on laajasti käytössä biomerkkiaineena sydäninfarktin toteamisessa. Sitä vapautuu ...
   avoin
  • Jakauman keskilukujen robustista estimoinnista 

   Rissanen, Toni (17.12.2023)
   Tämä työ keskittyy tutkimaan tuntemattoman jakauman keskikohdan estimoinnin robustisuutta, käyttäen yleisesti käytettyjä keskilukuja, kuten otoskeskiarvoa ja mediaania. Työ alkaa klassisten tilastollisten menetelmien ...
   avoin
  • Jan Mayenin arktisen tulivuorisaaren merisienilajisto 

   Gestrin, Siru (09.02.2024)
   Merisienet ovat sieniä, jotka elävät meri- tai murtovesiympäristössä. Merisieniä elää monenlaisissa elinympäristöissä ja monenlaisilla substraateilla, ja niiden arvioidaan olevan tärkeitä merten biogeokemialliselle kierrolle. ...
   avoin
  • Kasviyhteisön lajimäärän merkitys komealupiinin (Lupinus polyphyllus) levittäytymiseen tienpientareilla Etelä-Savossa 

   Pekurinen, Milla (15.02.2024)
   Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaisen levinneisyysalueensa ulkopuolelle ihmisen mukana. Ne voivat aiheuttaa invaasioita, jolloin ne levittäytyvät eliöyhteisöissä tehokkaasti ja aiheuttavat niille haittaa. ...
   avoin
  • Kimalaisten (Bombus) habitaatin valinnan riippuvuus fylogeniasta 

   Valpas, Anna (09.02.2024)
   Kimalaiset (Bombus) ovat monille kasveille tärkeitä pölyttäjähyönteisiä. Tähän lajirikkaaseen sukuun kuuluu maailmanlaajuisesti yli 300 lajia, joista Suomessa esiintyy vakituisesti 37. Kimalaisia tavataan hyvin vaihtelevissa ...
   avoin
  • Kohtion hiukkaskoon vaikutus korkean lämpötilan suprajohteesta valmistetun ohutkalvon ominaisuuksiin 

   Mejia, Samuel (15.12.2023)
   Tutkielmassa tutustutaan suprajohteiden perusominaisuuksiin kuten nolla- resistanssiin, Meissnerin ilmiöön sekä yleisimpiin suureisiin ja ilmiöihin joihin keski- tytään suprajohdetutkimuksessa. Lisäksi esitetään kaksi ...
   avoin